Au Courant — Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en mondelinge- of schriftelijke overeenkomst tussen Au Courant en de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan met Au Courant, is de opdrachtgever akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van Au Courant.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Au Courant voor de uitvoering waarvan door Au Courant derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Ontbinding en opzegging overeenkomst

2.1 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Au Courant gerechtigd om alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Au Courant zal na betaling van de kosten hetgeen in het kader van die opdracht reeds is ontwikkeld overhandigen aan Opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden. In het kader van een voorafgaande aanbetaling zullen alle gemaakte kosten in verband met de opdracht verrekend worden met de aanbetaling mits dit vanuit Au Courant binnen de kaders van waarde valt. Overige gemaakte kosten in verband met de opdracht zullen in rekening gebracht worden onder de voorwaarden van Au Courant.

2.2 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Au Courant het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Au Courant tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aan Au Courant ter beschikking gestelde informatie. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen van deugdelijke faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Au Courant verstrekte diensten kan ontvangen.

3.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat met het gebruik van de door hem aan Au Courant ter beschikking gestelde informatie geen inbreuk wordt gepleegd op enig recht van een derde (waaronder rechten van intellectuele en/of industriële eigendom) en vrijwaart Au Courant voor alle aanspraken ter zake van derden.

3.3 Au Courant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door: a) Fouten in door Au Courant verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; b) Het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages; c) Door Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever; d) Inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie; e) Het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Au Courant verstrekte adviezen; f) Het ongeoorloofd zijn van de door Au Courant aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Au Courant worden verleend; g) Storingen in de elektronische dienstverleningen Au Courant en van derden, zoals providers, aanbieders van meetsystemen, netwerk-exploitanten, social media platformen of andere telecommunicatienetten.

3.4 Au Courant is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade (bijvoorbeeld door clickfraude), bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden (als exploitanten) die Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

Artikel 4: Uitvoerende werkzaamheden

4.1 De werktijden van het personeel van Au Courant zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de opdrachtgever geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 09.00 uur en 17.00 uur, zaterdagen, zondagen, en erkende feestdagen niet meegerekend.

4.2 Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden steeds door Au Courant bepaald.

4.3 Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de plaats steeds door de Opdrachtgever worden bepaald, bij gebreke daarvan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Au Courant, zal deze door Au Courant worden bepaald.

Artikel 5: Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid ten gevolg van schuld of opzet van bij Au Courant in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Au Courant gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet daarbij betrokken is, brand of andere vernietiging in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en één/of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers.

5.2 In het geval van overmacht, zoals in 5.1 omschreven, ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, of het verkrijgen van de opdracht te voorzien, waardoor Au Courant tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is Au Courant gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst na te komen of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Au Courant in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is. overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Au Courant verstrekte opdracht in te trekken.

Artikel 6: Diversen

6.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Au Courant.

6.2 De door opdrachtnemer voor opdrachtgever opgezette en/of overgenomen campagnes voor uitvoering van de dienstverlening zijn eigendom van opdrachtnemer.

6.3 Eventuele extra voordelen/incentives voortkomen uit de samenwerking tussen Au Courant, opdrachtgever en media exploitant komen toe aan Au Courant.